• இருக்குமிடம்:  
 • முகப்பு > செய்திகளும் நிகழ்வுகளும் > Annual Report of the Auditor General 2019

  Click here to Download

  Sinhala   |     Tamil     |     English

  Find Audit Reports

   

  BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable