• ඔබ මෙතැනය:  
 • මූලය > අපගැන > අපේ සංවිධාන ව්යුහය

  විග‍ණකාධිපතිවරයා දෙපාර්තමේතුවේ ප්‍රධානියා වන අතර සියළුම වැටුප් හා දිමනා සහ පරිපාලනාත්මය කරුණු සඳහා ඔහු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයෙකුගේ තත්ත්වයෙහි ලා සැලකේ. දෙපාර්තමේන්තුවේ වර්තමාන සංවිධාන ව්‍යුහය මහා භාණ්ඩාගාරයේ කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අනුමත කරනු ලැබ ඇති කාර්ය මණ්ඩලය හා අනුකූලවන පරිදි එක් එක් මට්ටම්වල රැඳුණු නිශ්චිත නිලධාරින් සංඛ්‍යාවකින් සැදුම්ලත් ධූරාවලි මට්ටම් 4 කින් සමන්විත වේ.

  පළමු මට්ටම අතිරේක විග‍ණකා‍ධිපතිවරුන් තිදෙනෙකුගෙන් සමන්විත වන අතර ඔවුන් විසින් මධ්‍යම රජයේ හා ප‍ළාත් සභාවල විග‍ණන කටයුතු සහ දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිපාලනමය හා සංවර්ධන කටයුතු අධීක්ෂණය කරනු ලැබේ.

  දෙවැනි මට්ටම ප්‍රධාන අංශ තිස් දෙකකින් සමන්විත වන අතර, නියෝජ්යක විගණකාධිපතිවරයෙකු හෝ සහකාර විගණකාධිපතිවරයෙකු හෝ එකී අංශයේ ප්‍රධානියා වේ. මෙම අංශ ප්‍රධානින් වෙත පැවැරෙන විගණන “ශාඛා“ වන්හි ප්‍රධානත්වය “ශාඛා ප්‍රධානි“ ලෙස විගණන අධිකාරීවරයෙකු හෝ විගණන පරීක්ෂක සේවයේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම නිලධාරියෙකු විසින් දරනු ලබන අතර ඔවුන්ට නිශ්චිත විගණිත ආයතන සංඛ්‍යාවක් පවරා ඇත. ඔවුන් තුන්වන මට්ටමට අයත් වේ. ඒ අනුව නිශ්චිත ලෙස තම අධික්ෂණයට ගැනෙන විගණන ශාඛා ක්‍රියාත්මක විය යුතු ආකාරය කළමනාකරණය කිරිම හා අධික්ෂණය පිළිබඳ සම්පූර්ණ වගකීම අංශ ප්‍රධානියාට පැවැරේ. ශාඛා ප්‍රධානින් වෙත අනුයුක්ත කරනු ලැබ ඇති විගණන පරීක්ෂක සේවයේ සහයක ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව සේවයේ යොදවා ඔවුන් වෙත පවරා ඇති රාජ්‍ය ආයතනවල විගණනයන් ක්‍රියාත්මක කරවීම අපේක්ෂා කරනු ලැබේ.

  ඒ අනුව ශාඛා ප්‍රධානීන්ට සහයවන එම ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් සිව්වන මට්ටමට අයත් වේ. ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිති, ව්‍යවස්ථාපිත සහ වෙනත් නීතිමය අවශ්‍යතාවන්ට හා පරිචයන්ට අනුකූල වන පරිදි පරීක්ෂණ, නිරීක්ෂණ සහ ක්ෂේත්‍ර ගමන් ආදිය සිය අනුමත වැඩ සටහන්වලට අනුකූල වන පරිදි ඉටු කිරිම මගින් ඔවුන් වෙත පවරා ඇති රාජ්‍ය ආයතනවල ගිණුම් විගණනය ක්‍රියාත්මක කරමින් සිය ශාඛා ප්‍රධානීන්ට සහය වේ. ඉහත සඳහන් දෙවැනි මට්ටමට අයත් වන ප්‍රධාන අංශ තිස් දෙකක අංශ ප්‍රධානින්ගෙන් අංශ නවයක ප්‍රධානින් ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් එනම් බස්නාහිර, දකුණ, ඌව, සබරගමුව, උතුර, නැගෙනහිර, උතුරු මැද, වයඹ හා මධ්‍යම ප්‍රාදේශීය කාර්යාල භාරව කටයුතු කරති.

  දිවයින පුරා පවතින විගණන උපකර්යාල මණ්ඩලයේ කොටසක් අනුයුක්ත වි සිටින අතර බහුතරයක් කාර්ය මණ්ඩලය කොළඹ ප්‍රදේශයේ අනුයුක්තව ඇත. 2015 සැප්තැම්බර් 30 දිනට විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සංවිධාන සටහන හා ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ ව්‍යුහය යටතේ එක් එක් කාණ්ඩය අනුව අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය පහත දැක්වේ.

  structure S

  Find Audit Reports

  BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable