• ඔබ මෙතැනය:  
 • මූලය > අප අමතන්න

  විගණකාධිපති

  ඩබ්ලිව්.පී.සී.වික්‍රමරත්න

  විගණකාධිපති
  දු.ක. - +94 112887028 

   
  Name With InitialsDivision CodeDescription of the sectorOffice TelephoneE-mail Adrress
  ආර්.ආර්.එම්. අබේසිංහ බණ්ඩා මයා ZOAA  Zonal Audit & Assurance 011-2887228   
  ජී.එච්.ඩී. ධර්මපාල මයා
  CGAA-1 Central Government Audit & Assurance    
  එල්.එස්.අයි. ජයරත්න මිය CGAA-2 Central Government Audit & Assurance  011-2887375  

       

  Name  :- Mrs.W.M.P.A.ෆොන්සේකා  (DAG)

  Email Address :-

  Phone Number :- 11 2887036

   
  Name With InitialsDivision CodeDescription of the sectorOffice TelephoneE-mail Adrress
  ඩබ්.ජී.එන්. මැණිකේ මිය  ITP  Industries, Trade and Commerce, Public Administration and Foreign Affairs  011-2887037  
   එම්. සෝමතිලක මයා  LPS  Local Government Authorities and Provincial Councils  011-2887038  
   එස්.එම්.එන්. තිලකරත්න මයා PSY Foreign Funded Projects, Sports and Youth Affairs 011-2887023    
  එම්.එස්. නයනකුමාර මයා  CGW  Utilization of Central Government Allocation in Provincial Level  011-2887371    
  එච්.එම්.යූ.එස්.ඒ. විජේකෝන් මයා HWS Health, Welfare and Social Security  011-2878575  
  ඩබ්.එම්.පී.ඒ. ෆොන්සේකා මිය  EVT  Education and Vocational Training 011-2887036   
  ටී.ජී.අයි. පද්මිණි මිය SPA  Special Audit Assignments 011-2887026 

   

  එස්.ටී.බී. රත්නායක මයා  DJL  Defence, Judicial, Law and Order  011-2887115  
  එම්.අයි. පුෂ්පා හේමමාලි මිය POE  Power and Energy 011-268 6723   
  එම්.එන්. අබේසිරි මයා  TAP  Transpotation, Aviation, Ports and Shipping 011-233 5051   
  එච්.එන්. රණතුංග මිය APF  Agriculture, Plantation, Fisharies and Irrigation  011-269 6163  
  බී.ජී.අයි. නිරංජා මිය TWC  Tourism, Investment Promotion, Wild Life, Forest, Culture and Arts.  011-269 6462  
  ජේ. සුනිල් ශාන්ත මයා RCH  Road Construction, Housing and Urban Development  011-269 6305  
  කේ.එච්.යූ.ඩී. සරත් කුමාර මයා  PMD  Parliamentory Affairs, Other Independent Institutions, Media and Disaster Management  011-269 6257  

   ADM  Administration, Legal & Surcharge  
         
   

  Name With InitialsDivision CodeDescription of the sectorOffice TelephoneE-mail Adrress
    ඩී.එල්.ඩී.ගුණතිලක මිය TIP   Tourism and Investment Promotion  011-266 2037  
  ආර්.ජී.හෙට්ටිආරච්චි මයා  WPPC   Institutions of the Western Province  011-209 2651    
  WPCG Central Govt. Allocation and institutions in Western Province. (Act)
  ටී.පී.එම්.කුමාණායක මයා SGLG  Institutions of the Sabaragamuwa Province    045-226 4378    
  SGCG Central Govt. Allocation and institutions in Sabaragamuwa Province. (Act)
    ඊ.කේ.කේ.එස්.එදිරිසිංහ මයා  HUD  Housing and Urban Development  011-218 7791   
   RAH  Road and Highways  011-286 1435
  එච්.ඩී.ජේ.පෙරේරා මයා  SYA  Sports & Youth Affairs  011-269 7916  
   බී.ඕ.ඩී.ප්‍රනාන්දු මයා  SIF  Special Investigation & Forensic Audits 011-266 2400     
   TPD (Acting)  Treasury and Public Debts
  එස්.රත්නවීර මිය  ENR  Energy 011-287 8576     
   PWR  Power
   කේ.එම්.ජයසිංහ මයා   UPLG Local Authorities of Uva Province  041-223 0097      
  UPPC Institutions of the Uva Province (Act.)
  UPCG Central Govt. Allocation and institutions in Uva Province. (Act)

  එම්.ඩී.එස්.අමරතුංග මිය

  IWR Irrigation and Water Resources & Mining 

   -

   
   කේ.ආර්.ටී.මැණිකේ මිය  PAF  Public Administration & Foreign Affairs 011-259 8020   
  කේ.කේ.එස්.ජයකොඩි මයා MSU   Medical Supplies  011-269 9602  
  THO Teaching Hospitals (Act.)
   වී.ඩී.සීතා මිය PAL   Plantation & Land  011-268 6712  
   එම්.ආර්.ආර්.කේ.මල්ලව මිය  PAS  Ports & Shipping 011-269 6315   
  ආර්.එම්.එම්.එස්.පෙරේරා මිය
   FWL  Forest, Wild Life & Environment  011-286 6607  
  CAA Cultural Affairs & Arts (Act.)
   එම්.ජී.මදරසිංහ මයා  SPPC  Institutions of the Southern Province (Act.)  091-224 7503  
   ඩබ්.වී.එස්.පී.රත්නසීලි මෙය PRC  Parliament Reporting and Coordination  011-269 6204  
   පී.කේ.එම්.පී. නෝනිස් මයා ARI   Agriculture & Related Industries  037-223 1845  
  ජේ.ඒ.එස්. ඇනස්ටීන් මිය  NCPC Institutions of the North CentralProvince (Act.)  037-222 2707   
  NCCG Central Govt. Allocation and institutions in North Central Province. (Act)
   ආර්.එස්. කටුගම්පල මිය  JLO  Judicial, Low & Order 011-219 2461   
  එච්.එම්. ද සොයිසා මිය  LSW  Labour and Social Welfare  011-269 6401  
  එස්.පී.වීරසිංහ මයා    NWLG Local Authorities of North Western Province  037-222 5173    
  NWPC  Institutions of the North Western Province (Act.)
  NWCG Central Govt. Allocation and institutions in North Western Province. (Act)
  යූ.එන්. අළුත්ගේ මිය  IMT  Industries and Manufacturing

   -

   
   එම්.ඒ.එස්. පුෂ්පරාණි මිය  WAS  Water & Sanitation  011-278 5319  
   එච්.ඒ. ආනන්ද මයා CPPC  Institutions of the Central Province (Act.)  081-223 3191    
  CPCG Central Govt. Allocation and institutions in Central Province. (Act)
   එන්.ඩී.එන්.සී. කුමාරි මිය  AAV  Aviation  011-235 8820  
      Education (Act.)    
  පී. පට්කුනන් මයා NPPC Institutions of the Northern Province (Act.)  021-221 2667      
  NPCG Central Govt. Allocation and institutions in Northern Province. (Act)
  බී.ජී. අසේල ඉදුනිල් මයා  SPCG  Central Govt. Allocation and institutions in Southern Province  041-222 5295  
  එච්.එස්.එස්. පෙරේරා මිය  PIC  Parliamentary Affairs and Independent Commissions  011-268 6753  
  එච්.ඒ.ඩී. චාන්දනී අබේසිංහ මිය  CAE   Construction & Engineering  011-268 6715    
   
  ඊ.එම්.කේ.එම්. පද්මලාල් මයා  PUR    Public Revenue   011-222 1773   
   011-244 5144
  එම්.පී.අයි.එම්. රශ්මි මයා  VOT  Vocational Training 026-222 2002     
    DMG Disaster Management
  ඩබ්ලිව්. ආනන්ද මයා EPLG Local Authorities of Eastern Province  026-222 2002      
  EPPC Institutions of the Eastern Province (Act.)
  EPCG Central Govt. Allocation and institutions in Eastern Province. (Act)
  පී. මාසකෝරාල මයා MED   Medical Administration  011-269 7825  
  පී. ලියනගේ මයා WPLG  Local Authorities of Western Province  011-269 6275    
  ආර්.එම්.ඩී.එස්. රත්නායක මිය   BAN  Banking  011-202 7178    
  INF  Insurance and Finance (Act.)
    PEC  Performance, Environmental & Citizen Participatory Audits    
    PRA  Procurement Audits    
    TRD  Training, Research & Development    
    QUA  Quality Assurance    
    ITA  IT Audits    
    LEG  Legal & Surcharge    
           
  නම  තනතුර කාර්යාලෆැක්ස්විද්යුත් තැපෑල
  Mr.K.M.P.D.ජයම්පති අධ්‍යක්ෂ(පාලන) 0112887015    
  Miss. M.C.වැලිවිටගොඩ සහකාර අධ්‍යක්ෂ(පාලන)  011-2878578    
  Mr. R.P.S.රාජපක්ෂ පරිපාලන නිළධාරී 011-2887018  
  Mr. J.W.චමින්ද පරිපාලන නිළධාරී 011-2878573  
  නමතනතුර    කාර්යාලෆැක්ස්ඊමේල්
  Mr. K.G.S.P. වීරකෝන් (Acting)Chief Accounting011-288 7017--
  E.D.A.L.E.එදිරිසිංහAccountant011-288 7021 
       

  BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable