• ඔබ මෙතැනය:  
 • මූලය > අප අමතන්න

  විගණකාධිපති

  ඩබ්ලිව්.පී.සී.වික්‍රමරත්න

  විගණකාධිපති
  දු.ක. - +94 112887028 

   

  Name With InitialsDivision CodeDescription of the sectorOffice TelephoneE-mail Adrress
  P.L.K.පෙරේරා  HUD    112887369 hud@auditorgeneral.gov.lk
    CMU     cmu@auditorgeneral.gov.lk
    RCT     rct@auditorgeneral.gov.lk
  R.M.J.රත්නායක POE    
  K.K.V.ධර්මසිරි JPA      
  JPC      
  LEW      
  TCM      
  LOR      
  Name With InitialsDivision CodeDescription of the sectorOffice TelephoneE-mail Adrress
  R.R.M. අබේසිංහ බණ්ඩා MDP      
  PUR      
  G.තේවඥනන් SIN   0212212667  sin@auditorgeneral.gov.lk
  N.R.M. ධර්මසිරි CGL      
  PER(Acting)      
   G.H.D.ධර්මපාල COM    
  WSS(Acting)     wss@auditorgeneral.gov.lk
   L.S.I.ජයරත්න BAF(supervision- Specified Enterprises)   0112221773  baf@auditorgeneral.gov.lk
  W.G.N.මැණිකේ TIP    0112887368  -
  EHA(Acting)      
  IMU(Acting)      
  S.M.D.S.S.රෝහිත  NNE   0112878576  nne@auditorgeneral.gov.lk

  Name With InitialsDivision CodeDescription of the sectorOffice TelephoneE-mail Adrress
  M.S.නයන කුමාර NWP-L -L 0812233191

  H.G. සරත් CAS  Sabaragamuwa Division 0452264378  cas@auditorgeneral.gov.lk
  I.සමරගේ HSM  Health Services and Medical 0112878574  hsm@auditorgeneral.gov.lk
  K.A. චන්දුපාල NWP North Western Province 0372222707  
  M.G.B.G.P. ප්‍රනාන්දු  SUR Surcharges  0112887109

  sur@auditorgeneral.gov.lk

  PZIA    
  M.සෝමතිලක NCP   -  ncp@auditorgeneral.gov.lk
  D.V.චන්ද්‍රලතා IEN Irrigation and Environment 0112879360  
  R.M. රත්නායක  MED Media
  0112502040
   med@auditorgeneral.gov.lk
  Y. M. C. බණ්ඩා  CLP-1   0812203195  clp.l@auditorgeneral.gov.lk
  CLP-2    
  S.M.N.තිලකරත්න RCT    -  rct@auditorgeneral.gov.lk
  H.M.U.S.A.විජේකෝන් ITE   0112878576    info@auditorgeneral.gov.lk
  TEC Technology  tec@auditorgeneral.gov.lk
  W.M.P.A.ෆොන්සේකා  RQC   0112878576  rqc@auditorgeneral.gov.lk
  T.G.I.පද්මිණි  POS   0112696313    pos@auditorgeneral.gov.lk
   AVA(Acting)    ava@auditorgeneral.gov.lk
  S.T.B.රත්නායක  AGL    0112887016       agl@auditorgeneral.gov.lk
  PLA(Acting)    pla@auditorgeneral.gov.lk
  EDU
     eud@auditorgeneral.gov.lk
  HED    hed@auditorgeneral.gov.lk
  PER  Performance and Environment Audit  
  H.M.රණසිංහ බණ්ඩා  NCP-L    0272222036  ncp.l@auditorgeneral.gov.lk
   M.I.පුෂ්පා හේමමාලි  SGP    0452264378  sgp@auditorgeneral.gov.lk
   M.K.D.රේණුකා  CEN      cen@auditorgeneral.gov.lk
       
   M.N.අබේසිරි  ENP    026222202  enp@auditorgeneral.gov.lk
   H.N.රණතුංග  CLP-L    0812233191  clp.l@auditorgeneral.gov.lk
  A.J.L.විමලරත්න NNP   0212212667
   U.මුණසිංහ  SNP/L    0412225295  
  S.M.විජේරත්න
  UVP   0552222209
  UVP-L     uvp.l@auditorgeneral.gov.lk
   B.G.I.නිරංජා CTP(Acting)     ctp@auditorgeneral.gov.lk
  CMU    
  නම  තනතුර කාර්යාල දුරකථනයෆැක්ස්ඊ මේල්
  කේ.එම්.පී.ඩී.ජයම්පති අධ්‍යක්ෂ (පාලන) 0112887015 0112887015
  නම තනතුර   කාර්යාල දුරකථනයෆැක්ස්ඊ මේල්

  ජී.එස්.කරුණාරත්න

   ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී 01128870170112887017 

  BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable