• ඔබ මෙතැනය:  
 • මූලය > පුවත් සහ සිදුවීම් > Performance and Special Audit Reports in Progress

  Special Audit Reports / විශේෂ විගණන වාර්තා

   

  •  Special Audit Report on Payment of the China Organic Fertilizer / චීන කාබනික පොහොර සඳහා ගෙවීම පිළිබඳ විශේෂ විගණන වාර්තාව

   

  • Special Audit Report on importation of NANO Nitrogen Liquid Fertilizer from India / ඉන්දියාවෙන් නැනෝ නයිට්‍රජන් දියර පොහොර ආනයනය පිළිබඳ විශේෂ විගණන වාර්තාව

   

  • Special Audit Report on Closing down the ongoing Light Railway Project by the Government of Sri Lanka /

   ක්‍රියාත්මක වෙමින් පැවති සැහැල්ලු දුම්රිය සංක්‍රමණ ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ඒකපාර්ශවිය අවසන් කිරීම පිළිබඳ විශේෂ විගණන වාර්තාව

   

  • Special Audit Report on Power Purchased by the Ceylon Electricity Board from AS Power Embilipitiya (pvt) Limited / ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ඒස් පවර්  ඇඹිලිපිටිය පෞද්ගලික සමාගමෙන් විදුලිය මිලට ගැනීම පිළිබඳ විශේෂ විගණන වාර්තාව

   

  Performance Audit Reports  / කාර්ය සාධන විගණන වාර්තා

   

  •  Evaluation of the process of conservation of grass lands in national botanical gardens in Sri Lanka / ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික උද්‍යානවල තෘණභූමි සංරක්ෂණ ක්‍රියාවලිය ඇගයීම

   

  • The Role of Government Institution in Order to Reduce the Traffic Congestion in Colombo and Access Reads in Colombo Suburbs /

   කොළඔ නගරය සහ අවට ප්‍රවේශ මාර්ගයන්හි රථවාහන  තදබදය අවම කිරීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතනයන් විසින් සිදු කරන කාර්යභාරය

   

     

   

  Find Audit Reports

  BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable