• இருக்குமிடம்:  
 • முகப்பு > தொடர்புகளுக்கு

  கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி

  W.P.C.விக்ரமாரத்னா

  கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி


  T.P : +94 112887028 

  Fax : +94 11 2887223

  email aag

  பெயர்பிரிவுதுறைதொலைபேசிமின்னஞ்சல்
  S. யேகன்டவல TIP Tourism and Investment Promotion 112887037
  PER Performance and Environment Audit
  P.L.K.பெரேரா  HUD /CMU /RCT   112887369  
  E.A.G.ஆனன்ட  WSS/(EDU/HED)(Acting)   113041315  
  G.A.M.I.குனரட்ன  DMG/DEF/FFP/(IMU/AGD)(Acting)   112887375  
  G.தேவயனன் NNP / (NNP-L )(Acting)    0212212667  
  R.R.M. ஆபயசிங்க பண்டா  PUR   0112221773  
  R.M.J.ராதநாயக  VTY / (POE) (Acting)   0112882291  
  T. பிரேமலதா  WNP-2 /(WNP-1) (Acting)   0112322671  
  A. சன்டபால     0112887368  
  K.K.V.தர்மசிறி RQC    0112878576  
  N.R.M. தர்மசிறி  SIN / ( CEN /CTP)(Acting)   0112662400  
  பெயர்பிரிவுதுறைஅலுவலக தொலைபேசிமின்னஞ்சல்
  P.L.K.பெரேரா HUD வீடமைப்பு மற்றும் நகர அபிவிருத்தி 112887369
  CMU தொடர்பாடல்
  RCT சாலை கட்டுமானம் rct@auditorgeneral.gov.lk
  E.A.G.ஆனந்த  WSS நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகாதாரம் 112716070 wss@auditorgeneral.gov.lk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  G.A.M.I.குணரத்ன DEF பாதுகாப்பு பிரிவு 112887375
  DMG

  அனர்த்த முகாமைத்துவம்

  FFP வெளிநாட்டு நிதி திட்டங்கள்
  IMU தொழிற்சாலை மற்றும் உற்பத்தி(Acting)
  AGS AG செயலகம் (Acting)
  G.தேவஜானன் NNP-1 வட மாகாணம் - 1 0212212667
  NNP-L  
  R.K. ஆரியரத்ன SNP தென் மாகாணம் 0912247503

  R.R.M. அபேசிங்க பண்டா PUR  பொது வருவாய் (Customs, Excise & Motor Traffic) 0112221773/0112445144

  R.M.J.ரத்னாயக்க  VTY தொழில் பயிற்சி மற்றும் இளைஞர் விவகாரங்கள் 0112882291

   POE சக்தி
  S.ரணதுங்க FLS மீன்பிடி மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பு 0112878572

  T. பிரேமலதா   WNP - 1 மேல் மாகாணம் - 1 (Acting) 0112322671

  WNP - 2 மேல் மாகாணம் - 2

  A. சந்திரபால EDU கல்வி 0112887368

  edu@auditorgeneral.gov.lk

  HED

  உயர் கல்வி

  hed@auditorgeneral.gov.lk

  K.K.V.தர்மசிறி RQC அறிக்கை மற்றும் தர கட்டுப்பாடு 0112878576

  M.S.நயன குமாரா CLP  மத்திய மாகாணம் 0812233191

  H.P.N.பத்மசிறி SGP-L -

  sgp.l@auditorgeneral.gov.lk

  K. யுபஅனாண்ட UVP ஊவா மாகாணம்  

  UVP-L      uvp.l@auditorgeneral.gov.lk
  M.P.தர்மரட்நே NCP வட மத்திய மாகாணம் 0252222704

  A.M. சதகதுல்ல  ENP கிழக்கு மாகாணம் 0262222002

  ENP - L    enp.l@auditorgeneral.gov.lk
  N.R.M. தர்மசிறி SIN சிறப்பு விசாரணை 0112662400

  CEN கட்டுமானம் மற்றும் பொறியியல்(Acting)
  CTP Commuter Transportation(Acting)

  H.G. சரத் SGP சப்ரகமுவ பிரிவு 0452264378  sgp@auditorgeneral.gov.lk
  P.G. சந்திரரத்ன SNP - L      snp.l@auditorgeneral.gov.lk
  I.சமாரா HSM சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவம் 0112878574  hsm@auditorgeneral.gov.lk
  W.G.N. மெனிக்கே EHA வெளிப்புற மற்றும் வீட்டு விவகாரங்கள்  0115980207
  TEC தொழில்நுட்ப

  S.M.D.S.S.ரோஹித்த TRE Treasury 0112435888 / 0112484911  
  K.A. சந்திரபால NWP வடமேல் மாகாணம் 0372222707/0372231845  
  M.G.B.G.P. பர்னாந்து SUR Surcharges/ overall supervision of the Audit of Local Authorities 0112878577

  sur@auditorgeneral.gov.lk

  M.சோமதிலகே NCP-L   -  ncp.l@auditorgeneral.gov.lk
  D.V.சந்திரடதா IEN நீர்ப்பாசனம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 0112879360  
  R.M. ரத்நாயக்க MED ஊடகம் 0812203195  med@auditorgeneral.gov.lk
  CAS கலாச்சாரம், கலை மற்றும் விளையாட்டு 0112502040  cas@auditorgeneral.gov.lk
  Y. M. C. பண்டா CLP-L    -  clp.l@auditorgeneral.gov.lk
  S.M.N.திடலகரட்நே NWP-L    -  nwp.l@auditorgeneral.gov.lk
  பெயர்பிரிவுதுறைஅலுவலக தொலைபேசிமின்னஞ்சல்

  BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable